Disclaimer

Uitgever

De apps en websites zijn een uitgave van WEX Fleet Netherlands BV (verder “WEX”). Alle rechten voorbehouden.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze app en website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of van toepassing is op de omstandigheden van een bepaald geval. WEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan door opzet of grove schuld) op deze app en website.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze app en website zijn uw eigen verantwoordelijkheid. WEX wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die direct, indirect, speciaal, als gevolg van of anderszins en van welke aard dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze app en website of de daarin opgenomen informatie. Onze Customer Service bespreekt graag met u de implicaties van elke vraag. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid.

Intellectueel Eigendom

Het auteursrecht, het handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en gegevens van deze App en website (inclusief het ontwerp en de logo's) behoren toe aan WEX, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers. WEX behoudt zich alle rechten voor. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle bestaande wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en om anderszins de intellectuele eigendomsrechten van WEX en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers te respecteren. Wanneer u deze App en deze website bezoekt, mag u kopieën maken en/of afdrukken als onderdeel van uw normaal gebruik van de App en de website voor privé-doeleinden en binnen redelijke grenzen. Elk ander gebruik, inclusief gebruik voor uw commerciële exploitatie, is strikt verboden. Zonder beperking tot het voorgaande, is het u niet toegestaan om deze App en website in te sluiten of te linken naar andere sites dan de startpagina door middel van deeplinks, hyperlinks of enige andere vorm van openbaarmaking, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft.

Gebruik van hyperlinks

Wijzelf, noch de aan ons gelieerde ondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van app en websites die door derden worden geëxploiteerd, met inbegrip van alle app en websites via welke u toegang hebt verkregen tot onze app en website of zou hebben gekregen via onze app en website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke app en websites of links van derden. Wanneer wij een hyperlink verstrekken naar de app en website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze app en website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot de informatie op onze app en website. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat WEX of een aan haar gelieerde onderneming de app en website heeft geanalyseerd of deze app en website of de inhoud goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de app en website van een derde leiden die strijdige meningen met die op onze app en website bevat.

Bespaarcalculator

De uitkomst van de calculator geeft u een indicatie van de kosten die u kunt besparen. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van onze calculator. Wanneer u graag een specifieke, uitgebreide berekening wil van uw mogelijke besparing, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Laat uw gegevens achter en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een uitgebreide berekening te maken.

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze app en website en de gegevens die ermee zijn gedownload, worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze app en website, is de rechtbank te Breda bevoegd.

Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, voor zover toegestaan door de wet.

Wijzigingen

De inhoud van de App en de website, inclusief deze Disclaimer, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze Customer Service. De gegevens hiervan zijn te vinden op onze App en website.

De gegevens van WEX, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn:

 

WEX Fleet Netherlands BV

Spoorstraat 200
4811 BH Breda
The Netherlands

 

Kamer van Koophandel-nr 74626663